Tietosuojaseloste

Suomen Ullakkotilat Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit.henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
(seloste päivitetty 11.7.2022)

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Ullakkotilat Oy
  Vetokuja 4, 01610 Vantaa
  Y-tunnus: 3292739-6
  puhelin 040 595 2093
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Markus Ollikainen
  Suomen Ullakkotilat Oy
  Puhelin: 040 595 2093
  Sähköposti: markus.ollikainen@ullakkotilat.fi
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Ullakkotilat Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Suomen Ullakkotilat Oy:n asiakasrekisteri”)
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

  Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Suomen Ullakkotilat Oy:n kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Suomen Ullakkotilat Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.
  Suomen Ullakkotilat Oy voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Suomen Ullakkotilat Oy:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Suomen Ullakkotilat Oy:n tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa poistamalla oman selaimen evästehistorian.

  Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
  • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
  • sukupuoli
  • syntymäaika
  • kieli
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
  • verkkokäyttäytymistä Suomen Ullakkotilat Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)
  • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

  Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
  • asiakasnumero
  • henkilötunnus
  • laskutus- ja perintätiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Suomen Ullakkotilat Oy:n verkko- ja mobiilipalvelut sekä Suomen Ullakkotilat Oy:n sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten
  markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Suomen Ullakkotilat Oy:n muista rekistereistä, Suomen Ullakkotilat Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Suomen Ullakkotilat Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Suomen Ullakkotilat Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Suomen Ullakkotilat Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.
  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu eitunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Suomen Ullakkotilat Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
  Suomen Ullakkotilat Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
 8. Rekisterin suojaus
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
 9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Suomen Ullakkotilat Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suomen Ullakkotilat Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.